Overslaan naar hoofdinhoud

DMCA

Digital Millennium Copyright Act

DMCA is het wetgevend instrument van de Verenigde Staten in 1998. Het richt zich op een aantal uitdagingen die de technologische ontwikkelingen en de bloeiende e-commerce omgeving met zich meebrengen voor de bescherming van auteursrechten en het beheer van intellectuele eigendomsrechten in een steeds digitaler tijdperk. Daarom is de DMCA essentieel voor het harmoniseren van de rechten van auteurs, technologiebedrijven en de maatschappij.

De DMCA heeft ook een bepaling die aanbieders van intermediaire diensten beschermt, bekend als de safe harbor-bepalingen. Dergelijke maatregelen beschermen online serviceproviders tegen directe aansprakelijkheid voor schendingen van het auteursrecht door hun leden. Deze platforms maken het mogelijk dat platforms zoals social media websites, platforms voor het delen van video's en hostingservers kunnen blijven werken zonder bang te hoeven zijn voor regelmatige rechtszaken met betrekking tot door gebruikers gegenereerde inhoud. Niettemin moeten serviceproviders aan een aantal vereisten voldoen, waaronder het hebben van een notice-and-take-down-beleid, voordat ze in aanmerking komen voor de veilige haven.

Daarnaast biedt de DMCA bescherming tegen fair use, wat garandeert dat de legitieme toepassing van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor educatieve doeleinden, commentaar, kritiek of nieuwsverspreiding niet wordt belemmerd door al te agressieve handhavers van auteursrechten.

Houders van auteursrechten kunnen een kennisgeving van verwijdering naar de serviceprovider sturen als deze ontdekt dat zijn inhoud illegaal is gebruikt. Het maakt ook een snelle uitbanning van ongeautoriseerd werk mogelijk, zodat ze geen lange rechtszaken en andere formele procedures hoeven te doorlopen.

De DMCA is ook grensoverschrijdend omdat het auteursrecht wereldwijd wordt toegepast. Het heeft aanzienlijk bijgedragen aan de wereldwijde uniformiteit van de bescherming van intellectueel eigendom en de makers hebben hun werken effectief kunnen beschermen op het internet.

IPTVBlueSky

De aard van de service die wordt aangeboden door IPTVBlueSky is als volgt:

 • Het systeem promoot geautoriseerde inhoud waarbij het namens hen kan optreden als wederverkoper voor echte IPTV-diensten.
 • IPTVBlueSky is een IPTV-service die volledig los staat van hen en die daarom geen streams of mediabestanden host of overziet. In plaats daarvan is het gewoon een andere manier waarop we inhoud met toestemming distribueren naar onze gebruikers.
 • Sectie 2 van de IPTVBlueSky termen het eigendom van de inhoud beschrijft. Alle inhoud die wordt aangeboden door IPTVBlueSky is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de oorspronkelijke makers. Het is belangrijk op te merken dat IPTVBlueSky maakt geen aanspraak op eigendom van of directe associatie met auteursrechtelijk beschermde inhoud.
 • IPTVBlueSky is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het externe platform. Als een gebruiker of entiteit van mening is dat dergelijke materialen die toegankelijk zijn via IPTVBlueSky inbreuk maken op hun rechten, moeten ze contact opnemen met de hosts of aanbieders van deze bronnen.
 • In tegenstelling tot IPTVBlueSky Het vermogen om een rol te spelen in de aanpak van het probleem van de inhoud van de host kan onbeduidend worden genoemd. We respecteren en waarderen de autonomie van externe bijdragers.
 1. Eigendom van inhoud
 2. Eigendom van inhoud

2.1 Copyright Erkenning:

Alle materialen beschikbaar via IPTVBlueSky zijn eigendom van hun respectieve houders van rechten en intellectuele eigendommen. IPTVBlueSky is aan niemand toe te schrijven; niemand is de eigenaar van het auteursrecht.

 1. Verantwoordelijkheid voor externe inhoud

3.1 Inhoud van externe bronnen:

IPTVBlueSky draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud die door andere sites wordt weergegeven. Als een gebruiker of entiteit van mening is dat zijn rechten zijn geschonden door toegang tot inhoud via IPTVBlueSky verwijzen we ze door naar de host die de inhoud in kwestie levert.

3.2 Beperkte interventie:

Echter, IPTVBlueSky heeft geen jurisdictie en geen bevoegdheid om informatie in extern bezit te controleren of te wissen. Externe inhoudleveranciers worden gezien als autonome entiteiten waarvan de privacy wordt gerespecteerd.

 1. Handelsmerken en logo's

4.1 Respect voor intellectueel eigendom:

Wij zijn geen eigenaar van handelsmerken, servicemerken, namen, logo's of intellectuele eigendommen die op of via onze services worden weergegeven. Houd er rekening mee dat IPTVBlueSky associeert zich niet met deze lichamen.

 1. Geen rechtstreekse uitzendingen

5.1 Sourcing van derden:

We staan er echter op om de zaak te verduidelijken omdat IPTVBlueSky stuurt geen directe kanaaluitzendingen vanaf hun servers. Ons bedrijf betrekt zijn inhoud van derden en is niet verbonden met de werken van de leveranciers.

 1. Kennisgeving van schending van auteursrecht

Als het gaat om auteursrechtenkwesties, als je toevallig de eigenaar van de rechten bent of een vertegenwoordiger van een bedrijf die gelooft dat IPTVBlueSky ongepast gebruik maakt van uw auteursrechten, kunt u een dergelijke inbreuk melden onder de voorwaarden die zijn vastgelegd door de Digital Please provide the following information in your notification:

 • Het geïdentificeerde auteursrechtelijk beschermde werk werd geschonden.
 • Het inbreukmakende materiaal en de locatie ervan op onze website.
 • Verklaring, waarbij je verklaart dat "ik te goeder trouw heb begrepen dat het betwiste materiaal geen toestemming heeft van de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of volgens de wet, de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is en ik, op straffe van meineed, de bevoegdheid heb om te handelen namens een eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt."
 • Contactgegevens voor antwoorden, e-mailadres en telefoon.❒
 • Zorg ervoor dat een rechtmatig aangestelde agent of de houder van het auteursrecht uw kennisgeving elektronisch of fysiek ondertekent.

Uw kennisgeving van beweerde inbreuk moet worden verzonden naar onze aangewezen Copyright Agent, wiens contactadres hieronder staat.

Doe daarom wat ze zeggen voordat je een juridisch adviseur inschakelt. Volgens sectie 512(f) van de Copyright Act kan iemand aansprakelijk worden gesteld voor het afleggen van valse verklaringen.

 1. Tegenbericht van schending van auteursrecht

Als het verwijderen van materiaal zonder reden is gebeurd, staat het u vrij om een tegenbericht te schrijven en te sturen naar onze aangewezen Copyright Agent. Vermeld het volgende in uw tegenbericht:

 • Het specifieke materiaal dat werd geïdentificeerd.
 • Voornaam, achternaam, fysiek adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een ander vereist element is uw verklaring van instemming met de jurisdictie van de Amerikaanse federale arrondissementsrechtbank en uw bereidheid om te worden gediend door de gerechtsdeurwaarder.
 • Een verklaring, op straffe van meineed, waarin staat dat het werk ten onrechte is geïdentificeerd als inbreukmakend materiaal.
 • De teller moet goed worden genoteerd en een fysieke of elektronische handtekening is ook toegestaan als het per e-mail wordt verzonden.

Door een tegenbericht te sturen, geeft u toestemming om een deel van uw gegevens vrij te geven voor het geval een deel wordt doorgestuurd naar de oorspronkelijke eiser. Dienovereenkomstig wordt van de oorspronkelijke eiser verwacht dat hij binnen 10 werkdagen reageert op de verweerkennisgeving.

 1. Beëindiging van abonneeaccounts

Een gebruiker, abonnee of accounthouder wordt voor onbepaalde tijd gedeactiveerd of beëindigd door IPTVBlueSky als ze consequent de auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of IPTVBlueSky .

Contactgegevens aangewezen auteursrechtagent

Stuur alle kennisgevingen met betrekking tot deze website naar onze aangewezen Copyright Agent op:

 1. Afstand van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De Organisatie heeft een afstand van aansprakelijkheid getekend namens de Deelnemer. De Deelnemer erkent hierbij dat hij/zij de voorwaarden van deze afstandsverklaring heeft gelezen en volledig heeft begrepen.

9.1. Risicoaanvaarding

De Deelnemer stemt ermee in en begrijpt dat hij/zij vrijwillig deelneemt aan de activiteit, het evenement en het programma uitgevoerd door de Organisatie. Als zodanig weet, accepteert en begrijpt de Deelnemer dat de activiteit, het evenement of het programma enig risico kan inhouden, zoals lichamelijk letsel, materiële schade, enz. Door deel te nemen aan dit programma begrijpt de Deelnemer dat hij/zij dit volledig op eigen risico doet.

9.2. Afstand van aansprakelijkheid

Overwegende dat er een gelegenheid was voor deelname aan de activiteit, het evenement of het programma door de deelnemers, ontslaat en ontslaat de Deelnemer namens zichzelf, zijn of haar persoonlijke beheerders, administrateurs, erfgenamen en nabestaanden, nu of in de toekomst, de Organisatie, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en eventuele geassocieerde partners of filialen van alle vorderingen, eisen, acties of oorzaken van actie, hetzij in de wet of billijkheid, die voortvloeien uit een handeling, nalatigheid of onachtzaamheid van de Organisatie of een derde partij.

9.3. Vrijwaring

Schadeloosstelling verdedigt en vrijwaart de Organisatie van enige aansprakelijkheid, verlies, schade of onkosten, inclusief de juridische kosten tegen de acties die voortvloeien uit de betrokkenheid van de Deelnemer bij een activiteit, evenement of programma.

9.4. Geen verantwoordelijkheid voor persoonlijke eigendommen

De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen of bezittingen van de Deelnemer tijdens deelname aan de activiteit, het evenement of het programma.

9.5. Naleving van regels en instructies

Tijdens de activiteit, het evenement of het programma verplicht de Deelnemer zich te voldoen aan alle eisen van de Organisatie en haar vertegenwoordigers.

9.6. Toepasselijk recht

De Afstandsverklaring zal worden geïnterpreteerd en toegepast binnen de wettelijke bepalingen van de staat of jurisdictie waar de Organisatie is gevestigd.

9.7. Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling niet afdwingbaar of ongeldig is, moet deze alleen worden uitgesloten van de gehele Verklaring van afstand, zodat de rest volledig intact blijft.

 1. Algemene kennisgeving

We garanderen op geen enkele manier schadevergoeding als gevolg van een storing aan je systeem of hardware die het gevolg is van het openen van de informatie op onze webpagina. Je moet je abonneren op een provider met een onbeperkte, supersnelle internetverbinding om de kanalen probleemloos te kunnen bekijken.

Sectie 512(f) van de Copyright Act bepaalt dat iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor een frauduleuze onjuiste voorstelling van een vermeende inbreuk op het auteursrecht die in werkelijkheid niet heeft plaatsgevonden. IPTVBlueSky is niet aansprakelijk voor andermans bestanden en servers.

Als je vragen of klachten hebt, kun je deze stellen via ons contactformulier.

nl_NLNederlands