Przejdź do głównej treści

Regulamin

 

Witamy w IPTV BlueSky!

——————

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania z IPTV BlueSkypod adresem https://iptvbluesky.com.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z IPTV BlueSky, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia oraz wszystkich Umów: "Klient", "Ty" i "Twój" odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i przestrzegającej warunków Spółki. "The Company", "Ourselves", "We", "Our" i "Us" odnoszą się do naszej Spółki. "Strona", "Strony" lub "My" odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem holenderskim i z zastrzeżeniem tego prawa. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkiej litery i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako zamienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

——————

Licencja

——————

O ile nie określono inaczej, IPTV BlueSky i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na IPTV BlueSky. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może uzyskać dostęp do tych materiałów z IPTV BlueSky na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

 1. Ponowna publikacja materiałów z IPTV BlueSky

 2. Sprzedaż, wynajem lub sublicencjonowanie materiałów z IPTV BlueSky

 3. Powielanie, powielanie lub kopiowanie materiałów z IPTV BlueSky

 4. Redystrybucja treści z IPTV BlueSky

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. IPTV BlueSky nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich umieszczeniem na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii IPTV BlueSky, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je zamieszczają. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, IPTV BlueSky nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

IPTV BlueSky zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych Warunków.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że

 1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiada na to wszelkie niezbędne licencje i zgody;

 2. Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;

 3. Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.

 4. Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów, ani do prezentowania działalności komercyjnej lub niezgodnej z prawem.

Użytkownik niniejszym udziela IPTV BlueSky niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do wykorzystywania, powielania i edytowania wszelkich komentarzy użytkownika w dowolnej formie, formacie lub mediach.

——————

Polityka prywatności

——————

Twoja prywatność jest dla nas ważna.

Polityką IPTV BlueSky jest poszanowanie prywatności użytkownika w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy gromadzić podczas korzystania z naszej strony internetowej. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności, abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przekazujemy, ujawniamy i w inny sposób wykorzystujemy dane osobowe. Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności.

Będziemy gromadzić dane osobowe za pomocą zgodnych z prawem i uczciwych środków oraz, w stosownych przypadkach, za wiedzą lub zgodą danej osoby.

Przed lub w momencie gromadzenia danych osobowych określimy cele, dla których informacje są gromadzone.

Będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do realizacji określonych przez nas celów oraz do innych celów pomocniczych, chyba że uzyskamy zgodę danej osoby lub zgodnie z wymogami prawa.

Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, dla których mają być wykorzystywane oraz, w zakresie niezbędnym dla tych celów, powinny być dokładne, kompletne i aktualne.

Będziemy chronić dane osobowe, stosując rozsądne zabezpieczenia przed utratą lub kradzieżą, a także nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

Będziemy przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów.

Zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności zgodnie z tymi zasadami w celu zapewnienia ochrony i zachowania poufności danych osobowych. IPTV BlueSky może od czasu do czasu zmieniać niniejszą politykę prywatności według własnego uznania.

——————

Zastrzeżenie praw

——————

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od użytkownika usunięcia wszystkich linków lub poszczególnych linków do naszej Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad linkowania w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe linkowanie do naszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków i zasad linkowania.

——————

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

——————

Jeśli użytkownik znajdzie na naszej Stronie jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, może skontaktować się z nami i poinformować nas o tym w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiadamy bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

——————

Zastrzeżenie

——————

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą witryną internetową i korzystaniem z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie

 • ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;

 • ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;

 • ograniczyć jakiekolwiek nasze lub użytkownika zobowiązania w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub

 • wyłączać jakichkolwiek zobowiązań naszych lub użytkownika, które nie mogą zostać wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu akapitowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązków ustawowych.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

IPTV BlueSky Najlepsza usługa IPTV

pl_PLPolski