Overslaan naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

 

Welkom bij IPTV BlueSky!

——————

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van IPTV BlueSkyop de website van https://iptvbluesky.com.

Door deze website te bezoeken gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf IPTV BlueSky niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "Het Bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons Bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en verwijzen derhalve naar hetzelfde.

——————

Licentie

——————

Tenzij anders vermeld, zijn IPTV BlueSky en/of zijn licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op IPTV BlueSky. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit van IPTV BlueSky voor uw eigen persoonlijk gebruik onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden.

Dat mag niet:

 1. Herpubliceer materiaal van IPTV BlueSky

 2. Materiaal van IPTV BlueSky verkopen, verhuren of in sublicentie geven

 3. Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van IPTV BlueSky

 4. Inhoud van IPTV BlueSky herdistribueren

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. IPTV BlueSky filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt de commentaren niet voordat ze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van IPTV BlueSky, zijn agenten en/of filialen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is IPTV BlueSky niet aansprakelijk voor de Commentaren of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Commentaren op deze website.

IPTV BlueSky behoudt zich het recht voor om alle commentaren te controleren en alle commentaren te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze algemene voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 1. U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle noodzakelijke licenties en toestemmingen om dit te doen;

 2. De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;

 3. De Reacties geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk vormt op de privacy

 4. De Reacties zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent IPTV BlueSky hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

——————

Privacybeleid

——————

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Het is het beleid van IPTV BlueSky om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we kunnen verzamelen tijdens het beheren van onze website. Daarom hebben we dit privacybeleid opgesteld zodat u kunt begrijpen hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren, vrijgeven en op een andere manier gebruiken. We hebben ons privacybeleid hieronder uiteengezet.

We verzamelen persoonlijke informatie op wettige en eerlijke wijze en, indien van toepassing, met medeweten of toestemming van de betrokkene.

Voordat of op het moment dat we persoonlijke gegevens verzamelen, zullen we aangeven voor welke doeleinden de gegevens worden verzameld.

We verzamelen en gebruiken persoonlijke informatie uitsluitend voor de door ons gespecificeerde doeleinden en voor andere bijkomende doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen of zoals vereist door de wet.

Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en moeten, voor zover nodig voor die doeleinden, nauwkeurig, volledig en actueel zijn.

We beschermen persoonlijke informatie door redelijke veiligheidsmaatregelen te nemen tegen verlies of diefstal, evenals onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.

We bewaren persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is om deze doeleinden te vervullen.

Wij verbinden ons ertoe onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd. IPTV BlueSky kan dit privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen.

——————

Voorbehoud van rechten

——————

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze Website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze na te leven.

——————

Verwijderen van links van onze website

——————

Als u een link op onze Website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht dit te doen of direct op u te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, we garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven we te garanderen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

——————

Disclaimer

——————

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

 • enige van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die onder het toepasselijk recht niet mogen worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

nl_NLNederlands